Галерия

Албум: Заедно

upload/flag_en.jpgupload/1_1.jpg
upload/school.gif

upload/looker1anim.gif


Поздравителен адрес от Светлана Милева - Началник на Регионално управление на образованието - град Шумен

*********

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен

*********

Поздравителен адрес от проф. Стефан Желев - Областен управител - град Шумен

*********

Поздравителен адрес от полк. инж. проф. д-р Дилян Димитров - Декан на факултет " Арилерия , ПВО и КИС" - НВУ "Васил Левски

*********

Поздравителен адрес от Георги Георгиев - Началник на военно окръжие II степен - град Шумен

*********

Поздравителен адрес от Калин Калинов - Началник на ВВМУ " Н. Й. Вапцаров", заместник-началник по учебната и научна част

upload/looker1anim.gif


СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ 8.-12. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

upload/looker1anim.gif

УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС


upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ И БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА