Галерия

upload/flag_en.jpgupload/school.gif

upload/looker1anim.gif

upload/1_1.jpgКонсултации по учебни предмети ще се проведат от 20. 11. до 22. 11. 2018 г. от 18:30 ч.

Разписание на часовете за ІІ смяна:
12:40 – 13:20 ч. – седми час
13:30 – 14:10 ч. - първи учебен час
14:20 – 15:00 ч. – втори учебен час
15:15 – 15:55 ч. – трети учебен час
16:00 – 16:40 ч. – четвърти учебен час
16:45 – 17:25 ч. – пети учебен час
17:30 – 18:10 ч. – шести учебен час
upload/looker1anim.gif

УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС


upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ И БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА