ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

 


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ 01.01.2016 ГОДИНА ДО 29.02.2020 Г.

 

Програма, име на проектаПериод на реализация
1 Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ , „Да преподаваме по нов и по-добър начин“01.07.2015
01.07.2017
2Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти само между училища - КА219, „Хранете се правилно за да растете по-здрави“01.09.2015
01.09.2017
3Проект "GOERUDIO" (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) ръководен от Riga State Technical School и финансиран от Европейската комисия по програма Учене през целия живот, Хоризонтална програма – Ключова дейност 4 Многостранни проекти01.01.2014 г.
31.12.2016 г
4Проект „Сподели своята усмивка“ към Младежка банка – Шумен, Сдружение „АлДоРа “ и Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Младежка банка" с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.01.03.2016-01.06.2016 г.
5Проект „На училище с велосипед“ към Младежка банка –Шумен, Сдружение „АлДоРа “ и Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Младежка банка" с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.01.03.2016-01.06.2016 г.
6Проект по Постановление № 129/ 11.07.2000 г. на Министерския съвет, на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детски градини и училищата, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПМС № 129/ 11.07.2000 г.2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
7Проект „Партньорство за успешни институционални практики в превенцията на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, фондация „Риск Монитор“01.10.2015 – 01.12.2016 г.
8НП „Училището-територия на учениците“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“, проект „Училището-приятно място за всеки от нас“
1.09.2015
1.09.2016
9СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен е лицензиран оператор на младежката програма за личностното развитие и постижения „Международна награда на херцога на Единбург“01.01.2016 г.
10Програма Еразъм +, КД 2, Проект „Уважението-ценност за цял живот”, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”м. 09.2016
11Проект по програма „Роботика за България“ на SAP labs и фондация „Работилница за граждански инициативи“м. 10.2016 г.
м. 10.2017 г.
12Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" "Твоят час"м. 10.2016-м. 06. 2018 г.
13Проект Студентски практики фаза 1 BG05M20P001-2.002-0001, 01.09.2016 г. 01.10.2019 г.
14Проект „Заедно живеем, учим, успяваме“, Договор: № BG05M2OP001-3.002-0104-C01 /22.08.2016 г. Операция: „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, Бенефициент: Средно училище «Сава Доброплодни» Шумен 22.08.2016-22.02.2018 г.
15Проект „Не се нуждаеш от това. Помисли за себe си – не си вреди“ за участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” на Министерството на здравеопазването; 20 октомври 2017 г. – 10 май 2018 г. – реализиран, одобрен за финансиране и отличен с Трета награда на МЗ и Първа награда на Министерството на културата.25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г.
16Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" "Твоят час" м. 10.2017г. м.06.2018 г.
17Проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-20202014-2020г.
18Проект „ПРИРОДАТА - В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР“, конкурс „Чиста околна среда“ 2015 г. на ПУДООС01.03.2015г.
31.09.2015г.
19Проект „ПРИРОДАТА - В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР“, конкурс „Чиста околна среда“ 2019 г. на ПУДООС01.03.2019г.
31.09.2019г.
20Проект „Ролята на ефективното преподаване“ Договор №2018-1-BG01-KA101-047210, Програма Еразъм +, КД 101.06.2018г.
31.05.2020г.
21Проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“ на ИСДП – София.01.10.2018г. 01.10.2021г.
22Проект „Open Cohesion School“, „Детективи на европейски проекти“ - пилотна инициатива на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия 22.11.2019г.
30.06.2020г.
23Проект „Учим, творим, успяваме заедно“ към ЦОИДУЕМ
24Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
25Проект „Младежи стават предприемачи“ на Демократично сдружение „Искам да знам“ 17.02.2020г.
31.07.2020г.
26
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
27
Национална програма „Без свободен час“

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
28
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
29
Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
30
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
31
Национална програма „Заедно за всяко дете“
2019 г.