ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Ученически стипендии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн. – ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.)

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ
НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИ НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД ШУМЕН

 

ЗАПОВЕД № РД 09-71/22.10.2019 г. НА ДИРЕКТОРА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ГРАД ШУМЕН ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО СТИПЕНДИИТЕ

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

 

Приложение №1 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

 

 

Приложение №2 – ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането

 

 

Приложение №3 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

 

 

Приложение №4 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на стипендия за подпомагане на ученици без родители/само с един родител

 

 

Приложение №5 – ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за отпускане на еднократна стипендия

 

 

 

Приложение №6 – ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за целева стипендия

 

 

 

Приложение №7 – ЗАЯВЛЕНИЕ избор на стипендия

 

 

 

Приложение №8 – ЗАЯВЛЕНИЕ за банкова сметка на родител

 

 

 

Приложение №9 Документи, удостоверяващи семейното положение и месечния доход на член на семейството