ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

 

Образование, адекватно на изискванията на технологичния век, в който живеем, ще получават възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“ след реализирането на спечеления от учебното заведение проект за изграждане на STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) среда, обезпечаваща осъществяването на съобразен със съвременните достижения на науката образователен процес – проектно базирано обучение, мотивиране на учениците за активно учене чрез експериментиране, компетентностен подход.

 

СУ „Сава Доброплодни“ е едно от петдесетте училища от цялата страна, попаднало в „голямата категория“ (финансиране до 300 000 лв.) на училищата, които ще получат финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Екипът, изработил и защитил проекта, е въодушевен от това своеобразно признание за качеството на предложените идеи, иновативния подход и положените усилия.

Директорът на училището – д-р Албена Иванова-Неделчева, благодари от сърце на всички, които са работили неуморно за създаването на този уникален проект – STEM център по природни науки, изследвания и иновации в СУ „Сава Доброплодни“, и заяви развълнувано: „Успешно преминахме през нелекия път на изготвяне и защита на проекта. Надежда и опора в предстоящата ни работа ще бъдат партньорите, без които този център не би могъл да стане реалност. Само заедно можем да постигнем по-добро бъдеще за нашите деца!“.

С Постановление на Министерския съвет № 155 от 21.07.2020 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 66 от 24.07.2020 г., са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година.

От 24.07.2020 г. в дирекции „Социално подпомагане“ могат да се подават заявления-декларации за отпускане на тази помощ.

Заявлението заедно с необходимите удостоверителни документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Новата помощ ще се предоставя на семействата по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта ще се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв.

Изплащането на еднократната помощ ще е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020–2021 г., ако детето продължава да посещава училище.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението декларация за отпускане на помощта може да се получи от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или да се изтегли от електронната страница на Агенцията на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Заявленията могат да се подават:

– лично на място в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като следва да се представя и лична карта на декларатора за справка;

– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал.

Предстои реализирането чрез Държавна агенция „Електронно управление“ на възможността заявленията да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис.

На 11.07.2020 г. в гр. Котел се проведе ХІІ НДЮК за песенен и инструментален фолклор „Песенна дъга над Кутев“. Конкурсът се проведе само за ІІІ и ІV група, поради усложнената обстановка в страната. Единствената представителка на СУ „Сава Доброплодни“ – Славея Яворова Младенова от V Д музикален клас, с вокален педагог Янка Димитрова се представи с песните „А бре, Димитре“ и „Спуснало слънце три люлки“. В ІІІ възрастова група Славея се състезава с деца от НУИ, паралелки с разширено изучаване на музика и любители. Тя впечатли силно журито,с председател: Петър Аркалиев и членове: Калин Кирков, Милена Ставрева, Сашка Ченкова, с представянето си и заслужено бе възнаградена с престижното второ място и има право на еднократно подпомагане от Министерството но културата, за участие в обучение или майсторски клас.

             От 01.11.2019 г. до 30.06.2020 г. Средно училище „Сава Доброплодни“ работи по проект  „Учим, творим, успяваме заедно”, договор БС33.18-1-009/29.10.2019 г.  с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

 

Целта на проекта е: Обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства в СУ „Сава Доброплодни“, осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, усвояване от учениците на социални знания и формиране на толерантно отношение към индивидуалните и културните различия“.

 

Общата стойност на проекта е 14 710.20 лв.

 

Над 330 деца участваха в 13 клуба „Моят цветен роден край“ за интеркултурно образование и 3 клуба „Толерантност“ с елементи на гражданско образование. Учениците изследваха идентичността и нейното място в глобалните процеси, чрез интерактивни игри откриваха механизми за преодоляване на стереотипи и формираха умения за работа в екип, посещаваха до налагането на противоепидемичните мерки културни забележителности, изучаваха обичаи и обреди. За  взаимното опознаване и приемане спомогна създаденият календар на празниците и съвместното отбелязване на празници на различните етноси.

 

В училището беше създаден Родителски клуб, който обсъждаше въпроси, свързани с повишаване на мотивацията на децата за участие в учебния процес.

 

На 18 юни беше проведена виртуална кръгла маса „Образованието създава мостове“ в платформата Zoom, в която се включиха на 80 участници – учители, родители и ученици.

 

Изпълнението на дейностите доведе до развитие на училищната култура за превръщане на етническата, езиковата, религиозна и културна специфика в предпоставка за равнопоставеност, интеграция и реализация на учениците; повишаване успеваемостта на учениците, подобряване на взаимодействието между училището и семейството и развитие на партньорството между училището и родителите в процеса на обучение и социализация на децата.

 

 

На 11.07.2020 г. в гр. Котел се проведе ХІІ НДЮК за песенен и инструментален фолклор „Песенна дъга над Кутев“. Конкурсът се проведе само за ІІІ и ІV група, поради усложнената обстановка в страната. Единствената представителка на СУ „Сава Доброплодни“ – Славея Яворова Младенова от V Д музикален клас, с вокален педагог Янка Димитрова се представи с песните „А бре, Димитре“ и „Спуснало слънце три люлки“. В ІІІ възрастова група Славея се състезава с деца от НУИ, паралелки с разширено изучаване на музика и любители. Тя впечатли силно журито, с председател: Петър Аркалиев и членове: Калин Кирков, Милена Ставрева, Сашка Ченкова, с представянето си и заслужено бе възнаградена с престижното второ място и има право на еднократно подпомагане от Министерството но културата, за участие в обучение или майсторски клас.

Още две първи награди добавиха десетокласниците Симеон Божилов и Виктор Братоев към богатата колекция от международни и национални награди на СУ „Сава Доброплодни“. Възпитаниците на преподавателката по пиано г-жа Жанета Кацарова участваха в Националния конкурс „Звукът на времето“, раздел „Инструменталисти“, който се проведе от 03 до 05 юли 2020 г. в гр. Велико Търново. Конкурсът е включен в културния календар на Министерството на културата и е под патронажа на Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Симеон Божилов спечели Първа награда (медал, диплом и предметна награда) в категория „Класическо пиано“, а клавирният дует Симеон Божилов и Виктор Братоев – Първа награда (плакет, диплом и парична награда) в категория „Камерни формации“. Председател на журито бе проф. Борислава Танева, а един от членовете му  – проф. д-р Александър Василенко, в чийто майсторски клас бе включен и Симеон Божилов. Конкурсната програма на „доброплодците“ включваше творби от Ф. Лист, А. Дворжак и П. Владигеров.

 

Тазгодишните успехи на младите пианисти започнаха още през месец март, когато те спечелиха Първа награда в Международен онлайн конкурс в Сърбия, журиран от 9-членно международно жури.

 

Призовите места на Симеон и Виктор са част от отличното представяне на възпитаниците на СУ „Сава Доброплодни“  на национални и международни олимпиади, състезания и конкурси през периода на дистанционното обучение, в които своите успехи завоюваха и учениците, изучаващи чужди езици, народно пеене, информационни технологии и др.

 

На 8.07.2020 година в СУ „Сава Доброплодни“ ще се проведат изпити на Cambridge English Language Assessment – First Certificate in English FCE /езиково ниво B2/ и Cambridge Advanced English CAE /езиково ниво C1/

Успешно положилите изпита ученици ще получат международно признат сертификат за ниво на английски език, който могат да използват при кандидатстване за обучение е в България и в чужбина, както и при кандидатстване за работа

СУ „Сава Доброподни“ е оторизиран изпитен център, който ежегодно подготовя и организира изпити за ниво на владеене на английски език на Cambridge English Language Assessment.

Ученици от четири шуменски училища ще представят на есен работата си по иновативен проект на Европейската комисия за мониторинг и гражданско образование. България като една от петте държави, участващи в него мобилизира усилията на ученици и учители от шест области на страната. Българското участие премина под мото „Детективи на европейски проекти“. Със съдействието на Областните информационни центрове от Шумен, Силистра, Видин, Бургас, Пазарджик и Ямбол бяха определени пилотни училища, които сформираха екипи за наблюдение. В продължение на седем месеца учениците, подкрепяни от свои учители придобиха практически умения за наблюдение на европейски проекти, използвайки  информационни и комуникационни технологии. В хода на наблюдението те ползваха Единния информационен портал на Структурните фондове: eufunds.bg, както и други източници на публично достъпни данни.

Дванадесетте шуменски детективи изготвиха пет мониторингови доклада за проект на Община Шумен, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020). С него са подобрени части от градската среда – зелени площи, улици, тротоари и осветление. Учениците анализираха резултатите от проекта, а своите впечатления освен в доклади, споделиха  с флашмоб, статия, озаглавена „В какъв град искам да живея?“ и финално видео: https://www.youtube.com/watch?v=mCU2xIqzZJI&feature=youtu.be 

 

ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Резултати от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, проведен на 22.06.2020 г. за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

 

Резултати от изпит за проверка на способностите по музика, проведен на 23.06.2020 г. за приемане на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година