График за учебното време през учебната 2019/2020 година


График за провеждане на контролните и класните работи през І учебен срок на учебната 2019/2020 година


График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик/ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година


График за провеждане на часовете по ФУЧ/СИП през учебната 2019/2020година


График за провеждане на консултации по учебни предмети през учебната 2019/2020 година


График за дежурството на учителите през учебната 2019/2020 година


График за провеждане часовете по индивидуален инструмент през учебната 2019/2020 годинаГрафик за провеждане на допълнителния час по ФВС през учебната 2019/2020 година


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация през учебната 2019/2020 година


Спортен календар за учебната 2019/2020 година