Галерия

Албум: Пътят и аз

Регистърът е създаден за да координацията и контрола на дейностите от Националната програма "Без свободен час".


Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата и детските градини чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители.

Регистриране на учител за заместване