upload/ob6testveni pory4ki.jpg

upload/looker1anim.gif
ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за:
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. /вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СУ “Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. “Мадара” № 34

upload/looker1anim.gif
03.07.2019 г.
Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците в 4 клас за учебната 2019/2020 г.

upload/looker1anim.gif
06.06.2019 г.
Доставка на продукти по схема "Училищен плод " и схема "Училищно мляко"

upload/looker1anim.gif
Услуга по поддръжка и експлоатация на отоплителна система на гориво природен газ" на СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен през отоплителния сезон от 01.05.2019 г. до 30.04.2022г.

upload/looker1anim.gif

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП ЗА 2018 Г.
upload/looker1anim.gif
27.03.2019 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците 1-7 клас за учебната 2019/2020 година в СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен.

upload/looker1anim.gif
03.08.2018 г.
Избор на изпълнител за доставка на готова храна за нуждите на СУ "Сава Доброплодни" по обосубени позиции:
* Позиция 1: Доставка на зкуска и/или плод за учениците от I-IV клас в СУ "Сава Доброплодни", гр Шумен за учебната 2018/2019 година;
* Позиция 2: Доставка на готови ястия - кетъринг за обедно хранене на учениците от I клас целодневна форма на обучение в СУ "Сава Доброплодни" за учебната 2018/2019 година

upload/looker1anim.gif
14.02.2018 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, IV, V и VI клас в СУ „Сава Доброплодни" за учебната 2018/2019 година


upload/looker1anim.gif

11.07.2017 г.
Ремонт на стаите на зам.-директорите, учителска, №22, хранилище по химия, музикални кабинети на І и ІІІ етаж, изработка на износоустойчив антибактериален под на ІІ етаж и смяна на врати на ІІ етаж в СУ ,,Сава Добраплодни“, град Шумен.

upload/looker1anim.gif

14.03.2017 г.
Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, III, IV, V и VII клас в СУ „Сава Доброплодни"


upload/looker1anim.gif 09.01.2017 г.
Осигуряване на туроператор за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме”

upload/looker1anim.gif
12.12.2016 г.
Доставка на IТ оборудване за нуждите на СУ "Сава Доброплодни"-Шумен
по Проект BG05M2OP001-3.002-0104-C01/22.08.2016г.
"Заедно живеем, учим, успяваме"

upload/looker1anim.gif
01.12.2016 г.
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции, за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме”
upload/1_1.jpg* обособена ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме” – съгласно приложение № 1.
upload/1_1.jpg* обособена ПОЗИЦИЯ № 2: Доставка на канцеларски материали за нуждите на СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен по Проект BG05М2ОР001-3.002-0104-С01/22.08.2016 г. „Заедно живеем, учим, успяваме” – съгласно приложение № 2.upload/looker1anim.gif
29.07.2016 г.
ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за:
отдаване под наем за срок от 3 години на помещение „Бюфет-Павилион” от 16 кв.м. /вкл. 4 кв.м. складова площ/, намиращ се в сутеренния етаж в сградата на СОУ “Сава Доброплодни”, гр.Шумен, бул. “Мадара” № 34

upload/looker1anim.gif

upload/zop2.JPG

upload/zop1.jpg

upload/zop.JPG