Галерия

upload/dzi.jpg


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


Учениците, завършили средното си образование през учебната 2017-2018 година, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка, до започване на работа или на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение, тъй като месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет. При повече от три неплатени вноски, бъдещите студенти ще се окажат с прекъснати здравни права.

Ученици, които са завършили предходни години, но не са положили успешно всички изпити, т.е. има да полагат поправителни изпити могат да се явят на съответните поправителни изпити в сесии през януари, май и август след подаване на заявление.
upload/zaiavlenie_za_doi.jpg


www.zamaturite.bg

Заповед на министъра на образованието и науката за учебната 2018/2019 година за:
- дати за провеждане на държавни зрелостни изпити сесии май-юни и август-септември;
- график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 г.Наредба № 3 от 17. 05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 71 от 15.09.2015 г., в сила от учебната 2015/2016 г.)

Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавни зрелостните изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Примерни изпитни материали за ДЗИ

Инструктаж за зрелостниците при провеждане на ДЗИ

Ред и условия за запознаване с изпитната работа от ДЗИ през май 2018

ПО-ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ:

Сесия май-юни
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

2. График на дейностите
upload/bullet.jpg Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 05.03.2019 г. - 18.03.2019 г.
upload/bullet.jpg Допускане до държавни зрелостни изпити - до 17.05.2019 г.
upload/bullet.jpg Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 17.05.2019 г.
upload/bullet.jpg Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 17.05.2019 г.
upload/bullet.jpg Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 13.06.2019 г.

Сесия август-септември
1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити

2. График на дейностите
upload/bullet.jpg Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити - 01.07.2019 г. - 12.07.2019 г.
upload/bullet.jpg Допускане до държавни зрелостни изпити - до 22.08.2019 г.
upload/bullet.jpg Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 23.08.2019 г.
upload/bullet.jpg Издаване на служебни бележки за допускане до държавни зрелостни изпити - до 23.08.2019 г.
upload/bullet.jpg Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити - до 10.09.2019 г.
staff/rsvu (320x263).jpg


upload/DZI3.jpg