Галерия

Албум: Гайдарчета

*********************************


Свободни места за ученици за учебната 2018/2019 година


*********************************


Процедурата за прием на ученици е в съответствие с чл. 108 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, както следва:

Чл. 108. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
(5) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.
Чл. 109. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.


*********************************


upload/1klas1.jpg
upload/5-klas.jpg
upload/8-klas-1.jpg


НАЙ - МАЛКО 10 ПРИЧИНИ ЗА ДА ИЗБЕРЕТЕ
СУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ"

[url][/url]