**********************


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

 2. Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

 3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

 4. Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

 5. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

 6. Издаване на диплома за средно образование

 7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  upload/pdf_.jpgЗаявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 8. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

 9. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 10. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

 11. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 12. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
  upload/pdf_.jpgЗаявление за издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 13. Издаване на удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 14. Издаване на удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

 15. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
  upload/pdf_.jpgЗаявление за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

 16. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
  upload/pdf_.jpgЗаявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование