Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен ще продължи обучението на своите възпитаници от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г. по всички предмети, по които е възможно да се осъществи обучение от  разстояние в електронна среда.

Училището има частична готовност и възможност да осигури дистанционно обучение на учениците и провеждане на учебни занятия в неприсъствена форма по отделни учебни предмети и класове, както следва:

  1. Начален етап.
  2. За учениците от начален етап е подходящо да се използва образователна платформа IZZI, дистанционната форма на обучение с образователна платформа SHKOLO, затворена група на класа в социалната мрежа Фейсбук и платформата за онлайн „срещи“ ZOOM.
  3. Учениците от първи и втори клас не са обучавани да работят на компютър. Работата с устройство следва да е под надзор на родител. Цялата комуникация между учител и родител следва да се осъществява със съдействието на родителя (изпращане на материали на родителя, в т.ч. възлагане на задачи за изпълнение и оценяване на изпълнените задачи, получаване на изпълнените домашни).

ІІ. Прогимназиален и гимназиален етап.

Учителите, които преподават в прогимназиален и гимназиален етап  ще работят с различни уеб базирани и мобилни образователни платформи и приложения.

За учениците от 5. до 12. клас ще могат да бъдат използвани следните технологични средства:

  1. За създаване и провеждане на дистанционни уроци.

1.1. Платформата за онлайн „срещи“ ZOOM (www.zoom.us).

1.2. Програмата OBS Studio (https://obsproject.com/download).

1.3. Hangouts – за разговори в реално време и споделяне на екрана на учителя.

1.4. G suite – споделена класна стая.

1.5. Google Drive за споделяне на файлове (работни листи, презентации, връщане на домашни и др.).

1.6. Платформа Digibooks – Платформата дава възможност на Директора да проследи провежданите занятия със всеки един отделен клас. Платформата позволява да се реализират уроци в реално време, чрез реализиране на разнообразни упражнения към всяка тема от учебното съдържание. Има налични ресурси за оценяване на постиженията на учениците.

  1. За споделяне на учебни материали, задаване и проверка на учебни задачи.

2.1. Платформата SHKOLO (https://www.shkolo.bg/).

2.2. Платформата GOOGLE CLASSROOM – дава възможност да се обособят класове, с които да се провежда обучение, чрез разнообразни обучителни материали. Има възможност Директора да проследи работата на всеки отделен клас. Има възможност за провеждане на обучение в реално време, чрез GOOGLE HANGOUTS.

2.3. Платформата  Seesaw (https://web.seesaw.me).

  1. За създаване и споделяне на тестове и упражнения.

3.1. Платформата Learning Apps (https://learningapps.org).

3.2. Приложенията на Google.

Към настоящия момент, предвид спецификата на провежданото обучение по учебните предмети музика, изобразително изкуство, хореография, физическо възпитание и спорт, индивидуални часове по музикален инструмент и пеене, дейностите в ЦОУД и корепетиция, училището няма необходимата готовност да осигури провеждането на учебни часове, прилагайки дистанционна форма по обучение.

Всеки учител/класен ръководител ще Ви информира за начина, по който ще се осъществява обучението на класа в неприсъствена форма.

Призовавам родителите и учениците за отговорност, ангажираност и дисциплина при провеждане на обучението в неприсъствената форма. Родителите да осъществяват ежедневен контрол относно усвояването на учебното съдържание и изпълнението на поставените задачи, указание, задачи от учителите.