Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Документи за организиране на пътуване, екскурзия, лагери, състезания и други

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЪТУВАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТИ, КОНЦЕРТИ И ДР., УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДР., СЪГЛАСНО ЧЛ. 15 ОТ

НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Декларации за информирано съгласие от родителите, настойниците или попечителите или лицата, които полагат грижи за детето

 

 

Списък на учениците

 

 

Уведомително писмо от ръководителя на групата до директора на училището

 

 

Уведомително писмо от директора на училището до началника на РУО – Шумен

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА СЪГЛАСНО

НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 4 – Образец на писмо до РУО

 

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 – Образец на Уведомително писмо – декларация до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за дете

 

 

Образец на договор с туроператор

 

 

Списък на учениците