На 04 декември 2021 г. учениците от клуб за занимания по интереси „Екологично образование и здравословен начин на живот“, взеха участие в четвъртата научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“, която се проведе онлайн в периода 03 – 05 декември 2021 г. Тя беше организиранa от катедра „География, регионално развитие и туризъм“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

 

Участие в конференцията взеха над 140  учени от България, Северна Македония, Косово, Чехия, Германия, Украйна, Русия, Индия, Корея и Перу, от тях 36 са млади учени (доторанти и постдокторанти) и 20 студенти, както и 25 ученици. Докладите бяха представени в шест секции: „Актуални аспекти на регионалните изследвания“, „Природна география“, „Обществена география и регионално развитие“, „Туризъм“, „Географско образование“ и „Студентска и ученическа секция“.

 

Целта на конференцията е да открои актуалните проблеми и водещите тенденции в дискутираните области като се посочат пътища за тяхното разрешаване (географски аспекти на пандемията предизвикана от КОВИД-19, съвременни геополитически и геоглобални проблеми в географското пространство, съвременна оценка на туристическите ресурси и видовете туризъм, регионални природно-географски и социално-икономически изследвания, съвременни проблеми на географското образование в средното и висше училище).

 

Ученици от клуба по интереси „Екологично образование и здравословен начин на живот“ при СУ “Сава Доброплодни”, участваха в секция „Обществена география и регионално развитие“, наред с хабилитирани преподаватели от страната и чужбина, с теми свързани с алтернативните източници на енергия. Те бяха единствените ученици допуснати до участие в секцията и отлично представиха СУ „Сава Доброплодни“ на академично ниво:

*  Камелия Евстратиева от Х“а“ клас – „Зелената енергия на Слънцето“

* Бояна Димитрова от Х“б“ клас – „Енергията та вятъра – път към зелени хоризонти“