СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен (възложител) и „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (изпълнител – обучаваща организация) организира и проведе обучение за 36 педагогически специалисти, работещи в СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“.

 

Формата на обучение е частично присъствена, с продължителност 48 часа, от които 24 часа в присъствена форма и 24 часа в дистанционна форма на обучение. Присъствената форма на обучението е проведена в гр. Пловдив, през периода от 30.11.2019 г. до 02.12.2019 г. вкл. с лектори Борис Михайлов Михайлов и Йордан Лазаров Чалъков.

 

Очаквани резултати от обучението: Получаване на практически умения за създаване на учебно съдържание с отворен код. Запознаване и усъвършенстване на умения за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер. Модифициране на вече създадени учебни материали към дигиталното поколение.