Какъв може да бъде отговорът на децата, когато идентифицират насилие в училище? Какво могат да направят? Кой може да им помогне да се справят? На тези и други въпроси си отговориха учениците от VIд клас на СУ „Сава Доброплодни“ с класен ръководител г-жа Веселка Антонова, които от две години работят по проект „РЕВИС – превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“. Проектът в България се изпълнява от Сдружение Институт по социални дейности и практики в партньорство с десет училища от цялата страна. Фасилитатори на групата от 30 ученици са педагогическите съветници г-жа Румяна Буковалова и г-жа Бистра Тодорова.

 

Проектът се фокусира върху превенцията на насилието сред учениците в училище чрез промяна на социалните норми и нагласи, които водят до него. Децата са насърчавани да оспорват социалните норми, провокиращи насилие сред връстници, и да разработват решения на конфликтни проблеми.

 

В продължение на няколко месеца дискусиите с учениците от целевата група се фокусират върху същността на насилието и агресията, причините, които ги пораждат, осмислянето на психическото насилие и неговите последствия за личността, подчиняването на норми, пораждащи агресия, толерантността към различието. Разговорите в рамките на груповите срещи постепенно разчупват границите, карат учениците да се чувстват освободени да дискутират и да споделят своите преживявания. В резултат на груповата работа по програмата децата развиват способност да изказват по-уверено своето мнение, да се аргументират, да планират инициативи.

 

Проведени са работилници, в които участниците сами идентифицират критичните зони, пораждащи насилие в училище, и предлагат проектни идеи за промяна на нормите, които провокират агресия. Една от тях е превръщането на фоайето на четвъртия етаж в пространство за неконфликтна комуникация „Щастлива класна стая“, получило финансиране от проекта за закупуване на мека мебел. Със средства, събрани на Коледния благотворителен базар, са осигурени бои, четки и материали, за да се създаде арт атмосфера. Намират се и съмишленици в лицето на учениците от Xб клас с ръководител г-жа Виолета Петрова, които превръщат идеята в реалност. Дейностите са подкрепени от ръководството на училището, Училищния ученически съвет и родителската общност.

 

Групoвата работа и работилниците за създаване на проекти получават менторска подкрепа от Института по социални дейности и практики – водеща за България организация с дългогодишен опит в сферата на закрилата на децата, превенцията на насилието над деца, изграждането на капацитет и знания у взаимодействащите с деца специалисти и овластяването на децата да участват в борбата с вредните практики и насилието.

 

Проект REVIS е финансиран от Европейския съюз чрез програмата „Правосъдие“ (JUST) –  „Права, равенство и гражданство“ (REC) за България, Хърватия, Румъния и Сърбия.