ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2020/2021 година

Приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

 

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, определен със Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката


 

Държавен план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2020/2021 г., утвърден със Заповед № РД06-127/29.04.2020 г. на началника на Регионалното управление на образованието – Шумен

 

Утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение

 

Утвърден държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в професионалните гимназии в област Шумен, след завършено основно образование – задочна форма на обучение

 

Утвърден допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап – в XI клас, дневна форма на обучение


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На вашето дете предстои да продължи обучението си в осми клас.
За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация:

Kандидатстване след завършено основно образование клас – официален сайт на Министерството на образованието и науката

-Презентация – държавен план-прием на ученици в VІІІ клас в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за учебната 2020/2021 година

Държавният план-прием на ученици в VІІІ класа за учебната 2020/2021 година в Средно училище „Сава Доброплодни“, град Шумен ще се осъществи в следните профили и специалности от професии:


ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ с интензивно изучаване на руски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература и математика.
срок на обучение: 5 години (VIII – XII клас)
балообразуване:

• Удвояване на резултата по български език и литература от националното външно оценяване

• Удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване

• Оценката по математика от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по информационни технологии от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

профилиращи учебни предмети:
1. Информатика

2. Информационни технологии


ПРОФИЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство
срок на обучение: 5 години (VІІІ – XII клас)
балообразуване:

• Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

• Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство

• Оценката по български език и литература от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по изобразително изкуство от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

 профилиращи учебни предмети:
1. Изобразително изкуство

2. Чужд език – английски език


ПРОФИЛ „МУЗИКА“ с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература, математика и изпит за проверка на способностите по музика
срок на обучение: 5 години (VІІІ – XII клас)
балообразуване:

• Броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика

• Удвоения резултат от изпита за проверка на способностите по музика

• Оценката по български език и литература от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по музика от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

профилиращи учебни предмети:

1. Музика

2. Чужд език – английски език


ПРОФЕСИЯ „ТАНЦЬОР“, СПЕЦИАЛНОСТ „БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ“ с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка, 26 ученици, форма на прием – след полагане на приемни изпити по български език и литература и математика
срок на обучение: 5 години (VІІІ – XII клас)
балообразуване:

• Утрояване на резултата по български език и литература от националното външно оценяване

• Резултата по математика от националното външно оценяване

• Оценката по български език и литература от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки

• Оценката по музика от VІІ клас от свидетелството за основно образование, превърната по скалата в точки


Във връзка с изпълнение на Заповед РД 09-706/31.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, раздел V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година и Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. се подават заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт) от учениците. Заявленията се подават в училището, в което се обучава ученикът в VII клас. За учениците от VІІ клас в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен заявления може да се подават по следните начини:

• по електроннен път: подаване по електронната поща на училището – mail@suizku.com

• на хартиен носител в канцеларията на училище

 

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

 

 


ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

• Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 ч.

• Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 ч.

• Проверка на способностите по изобразително изкуство – 22 юни 2020 г.

• Проверка на способностите по музика – 23 юни 2020 г.

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование


УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ И ФОРМАТ НА ПРЕМНИТЕ ИЗПИТИ:

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2019/2020 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2019/2020 година

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-174/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2020/2021 година:
1. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
2. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).