Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Проекти и национални програми

 

 

 

 

 


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 

Програма, име на проектаПериод на реализация
Проект "Иновативни училища"2022г.-2025г.
НП „Заедно в изкуствата и в спорта“2022г.-2023г.
BG05M2OP001-5.001-0001 " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".2021г.-2023г.
Проект с Еразъм акредитация 2020-1-BG01-KA120-SCH- 095020 на СУ "Сава Доброплодни" - Шумен01.09.2021-30.11.2022г.
Преустройство и реконструкция на западна част на подпокривно пространство (разширяване на учебна площ) 2021г.-2022г.
Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“2020г.-2021г.
BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Дейност 5 "Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование"
2020г.-2021г.
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“2020г.-2021г.
2019г.-2020г.
Проект „Учим, творим, успяваме заедно“ към ЦОИДУЕМ2020г.
Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“2020г.
Проект „Укрепване на силните страни на детето за превенция на насилието“ на ИСДП – София.01.10.2018г. 01.10.2021г.
Национална програма „Заедно за всяко дете“
Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“
2020г.
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ 2020г.
Национална програма „Без свободен час“
2020-2021г.
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“2020г.
Проект „Младежи стават предприемачи“ на Демократично сдружение „Искам да знам“ 17.02.2020г.
31.07.2020г.
Проект „Open Cohesion School“, „Детективи на европейски проекти“ - пилотна инициатива на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия 22.11.2020г.
30.06.2019г.
Проект „РЕВИС - Превенция и отговор на насилието сред деца в училищна възраст“, финансиран по Програма „Права, равенство, гражданство 2014-2020“ на ЕС2014г.-2020г.
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-20202014-2020г.
Проект „Ролята на ефективното преподаване“ Договор №2018-1-BG01-KA101-047210, Програма Еразъм +, КД 101.06.2018г.
31.05.2020г.
Национална програма „Заедно за всяко дете“
2019 г.
Проект „ПРИРОДАТА - В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР“, конкурс „Чиста околна среда“ 2019 г. на ПУДООС01.03.2019г.
31.09.2019г.
Проект Студентски практики фаза 1 BG05M20P001-2.002-0001, 2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Национална програма „Без свободен час“2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Проект по Постановление № 129/ 11.07.2000 г. на Министерския съвет, на предвидените в централния бюджет минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детски градини и училищата, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПМС № 129/ 11.07.2000 г.2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016 г.
Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" "Твоят час" м. 10.2017г. м. 06.2018 г.
Проект „Не се нуждаеш от това. Помисли за себe си – не си вреди“ за участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” на Министерството на здравеопазването; 20 октомври 2017 г. – 10 май 2018 г. – реализиран, одобрен за финансиране и отличен с Трета награда на МЗ и Първа награда на Министерството на културата.25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г.
Проект „Заедно живеем, учим, успяваме“, Договор: № BG05M2OP001-3.002-0104-C01 /22.08.2016 г. Операция: „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“, Бенефициент: Средно училище «Сава Доброплодни» Шумен 22.08.2016-22.02.2018 г.
Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" "Твоят час"м. 10.2016-м. 06. 2018 г.
Проект по програма „Роботика за България“ на SAP labs и фондация „Работилница за граждански инициативи“м. 10.2016 г.
м. 10.2017 г.
Програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – дейност „Стратегически партньорства“, сектор "Училищно образование", проекти само между училища - КА219, „Хранете се правилно за да растете по-здрави“01.09.2015
01.09.2017
Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“ , „Да преподаваме по нов и по-добър начин“01.07.2015
01.07.2017
Програма Еразъм +, КД 2, Проект „Уважението-ценност за цял живот”, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”м. 09.2016
СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен е лицензиран оператор на младежката програма за личностното развитие и постижения „Международна награда на херцога на Единбург“01.01.2016 г.
Проект „На училище с велосипед“ към Младежка банка –Шумен, Сдружение „АлДоРа “ и Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Младежка банка" с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.01.03.2016-01.06.2016 г.
Проект „Сподели своята усмивка“ към Младежка банка – Шумен, Сдружение „АлДоРа “ и Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Младежка банка" с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.01.03.2016-01.06.2016 г.
НП „Училището-територия на учениците“
Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“, проект „Училището-приятно място за всеки от нас“
1.09.2015
1.09.2016
Проект „Партньорство за успешни институционални практики в превенцията на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, фондация „Риск Монитор“01.10.2015 – 01.12.2016 г.
Проект „ПРИРОДАТА - В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР“, конкурс „Чиста околна среда“ 2015 г. на ПУДООС01.03.2015г.
31.09.2015г.
Проект "GOERUDIO" (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) ръководен от Riga State Technical School и финансиран от Европейската комисия по програма Учене през целия живот, Хоризонтална програма – Ключова дейност 4 Многостранни проекти01.01.2014 г.
31.12.2016 г