Обучението, основаващо се на създаването на разнообразни по своя характер проекти, не е изолирано явление в часовете по български език и литература на г-жа Нора Баланска. То поставя учениците в активна позиция по отношение на усвояването на знания и развиването на умения. Формира личностни качества като търпение, концентрация, систематичност, задълбоченост, умения за работа в екип – все способности, необходими на подрастващите за по-нататъшното им изграждане като успешни хора.

 

Момичетата и момчетата от 6.е клас формираха умения за създаване на характеристика на литературен герой, изработвайки кукли, пресъздаващи образите на основните герои от главата „Радини вълнения“ на Вазовия роман „Под игото“.

 

Наближавайки финала на своето прогимназиално обучение, седмокласниците се изправиха пред предизвикателството да пресъздадат предметната обстановка от изучавания откъс на Алеко-Константиновата повест „До Чикаго и назад“. Множеството детайли от далечната, непозната (и до голяма степен непонятна) за учениците епоха затрудняват осмислянето на авторовото послание. Това „ражда“ идеята за създаване на триизмерен модел на българското присъствие на Световното изложение в Чикаго, като се следват данните и описанията, направени от Алеко Константинов в „До Чикаго и назад“. Заданието е допълнено с изискването да бъдат добавени част от героите с ключови за тях реплики. Условие за приемането на проекта за завършен е неговото „публично“ представяне – запознаване със стъпките, следвани при изработването му, описание на предметната обстановка, обосновка на избора на детайли, споделяне на срещнатите трудности, получената подкрепа, палитрата от чувства, преживени по време на целия процес.

 

Резултатите надминаха очакванията. За седмица изложбените маси в училищното фоайе бяха препълнени с изключително разнообразни по своя замисъл и изпълнение проекти, от които и за непрофесионалното око е видно задълбоченото изследване не само на литературния текст, но и на историческата епоха. Посредством провокираната от представянето дискусия седмокласниците сами стигнаха до извода, че знанията и уменията трябва да се съчетават с постоянство и упоритост, за да се изпита удовлетворение от извършеното.

 

Удовлетворена и впечатлена от положените усилия е и тяхната преподавателка, която вече обмисля детайлите на следващия проект. За да продължи да учи поверените ѝ възпитаници, че са важни не само придобитите в настоящия момент знания и умения, а и изградените по пътя на постигането им качества.