На 5.02.2020 година в СУ „Сава Доброплодни“ се проведе вътрешноинституционална квалификация на тема: „Учениците – дизайнери на позитивна учебна атмосфера“. Педагогическите специалисти имаха възможност да се запознаят с ефективни стратегии на обучение, съобразно образователните потребности на нет поколението. Представени бяха модели на успешни урочни дейности по различни учебни предмети,съвместно проектирани от учители и ученици.  Акцентите в обучението бяха свързани с ролята на дейностно-ориентираният подход в съвременната класна стая, както и с ролята на проектното и контекстово-базираното обучение. Използвани бяха ресурсите на интернет-базирани приложения като Learning Apps, Quizlet, Kahoot. Анализирани бяха успешни ученически проекти, реализирани в час и  пряко свързани с позитивния микроклимат в съвременната класната стая.