СУ „Сава Доброплодни“ ще работи по нов проект по програма Еразъм+ КД2 за периода 2020-2022 година. Проектът се казва Green World –Happy People и е на стойност 138 920 евро. Финансира се от Център за развитие на човешките ресурси като номинирана национална агенция на Европейската Комисия по програма Еразъм.

В проектът участват шест държави, като координатор е България. Останалите участници са от Литва, Португалия, Полша, Румъния и Турция. Проектът е с продължителност 1.10.2020 -30.09.2022

 

Целите на проекта са:

1.Повишаване на екологичната осведоменост и загриженост за глобалните климатични промени;

2.Развитие на екокултура и популяризиране на нейното значение като ключова, европейска ценност на местно, национално и международно ниво;

3.Формиране у участниците на навици за опазване на околната среда;

4.Създаване на условия за междукултурен обмен на добри практики, свързани с екологията;

4.Развиване на езиковите, дигиталните и социокултурните компетентности на участниците в проекта

 

В продължение на две години ще бъдат реализирани множество дейности на екологична тематика, включително и четири обучителни събития с международно участие. В тези обучителни събития съвместно ще участват ученици от шестте държави-партньори. Реализирането на проектните дейности ще бъде споделено на училищно, регионално, национално и международно ниво.