УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

 

Във връзка със Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и Заповед №  РД09-1028/29.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии Ви уведомяваме, че в периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

  • В периода от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. за учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас.
  • В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. за учениците от 7, 8 и 10 клас.
  • В периода от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. за учениците от 5 и 9 клас.

 

Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6 и 7 клас се осъществява при следния дневен режим:

1 час – 13.30 – 14.00 часа;

2 час – 14.20 – 14.50 часа;

3 час – 15.20 – 15.50 часа;

4 час – 16.10 – 16.40 часа

5 час – 17.00 – 17.30 часа

6 час – 17.50 – 18.20 часа

7 час – 18.35 – 19.05 часа.

 

Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 8, 9, 10 и 11 клас се осъществява при следния дневен режим:

1 час – 07.30 – 08.10 часа;

2 час – 08.20 – 09.00 часа;

3 час – 09.20 – 10.00 часа;

4 час – 10.05 – 10.45 часа

5 час – 10.50 – 11.30 часа

6 час – 11.35 – 12.15 часа

7 час – 12.20 – 13.00 часа.

 

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за ІІ учебен срок на учебната 2020/2021 година. Същото е публикувано на електронния сайт на училището.

Учениците прогимназиален и гимназиален етап ползват южния вход на училището.

Напомняме за задължителното носене на лични предпазни средства за лице (защитни маски) за всички ученици, които се обучават присъствено и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в други учебни помещения, както и в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) съгласно Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Напомняме, че съгласно чл. 61а. от Наредбата за приобщаващото образование в случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл.61. В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.