УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г., Ви уведомяваме, че се възобновява присъственият учебен процес за:

 

  • учениците от първи до четвърти клас;
  • учениците от пети до дванадесети клас, при спазване на следния график:

– от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас;

– от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.

 

В периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. обучението на учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас на Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

 

Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 5. и 6. клас се осъществява при следния дневен режим:

 

1 час – 13.30 – 14.00 часа;

2 час – 14.20 – 14.50 часа;

3 час – 15.20 – 15.50 часа;

4 час – 16.10 – 16.40 часа

5 час – 17.00 – 17.30 часа

6 час – 17.50 – 18.20 часа

7 час – 18.35 – 19.05 часа.

 

 

Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 9., 11. и 12. клас се осъществява при следния дневен режим:

 

1 час – 07.30 – 08.10 часа;

2 час – 08.20 – 09.00 часа;

3 час – 09.20 – 10.00 часа;

4 час – 10.05 – 10.45 часа

5 час – 10.50 – 11.30 часа

6 час – 11.35 – 12.15 часа

7 час – 12.20 – 13.00 часа.

 

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за ІІ учебен срок на учебната 2020/2021 година. Същото е публикувано на електронния сайт на училището.

 

Учениците от начален етап влизат в сградата на училището през северния вход, а учениците прогимназиален и гимназиален етап от южния вход на училището при следното разпределение на паралелките по класни стаи:

 

7.а клас – 37 стая

7.б клас – 35 стая

7.в клас – 22 стая

7.г клас – 21 стая

7.д клас – 34 стая

7.е клас – 36 стая

8.а клас – 38 стая

8.б клас – 37 стая

8.в клас – 36 стая

8.г клас – 35 стая

10.а клас – 29 стая

10.б клас – 21 стая

10.в клас – 28 стая

 

Напомняме за задължителното носене на лични предпазни средства за лице (защитни маски) за всички ученици, които се обучават присъствено и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в други учебни помещения, както и в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) съгласно Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на министъра на образованието и науката.

 

Напомняме, че съгласно чл. 61а. от Наредбата за приобщаващото образование в случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл.61. В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.