УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

Във връзка със Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България до 30.04.2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Допуска се изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително – присъствено се обучават учениците от 5., 10. и 11. клас;

б) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. включително – присъствено се обучават учениците от 6., 9. и 12. клас.

2. През периода от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. включително за дните, извън посочените по горе за съответните паралелки, учениците от 5. до 12. клас се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационните технологии.

3. Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 6. и 7. клас се осъществява при следния дневен режим:

1 час – 13.30 – 14.00 часа;

2 час – 14.20 – 14.50 часа;

3 час – 15.20 – 15.50 часа;

4 час – 16.10 – 16.40 часа

5 час – 17.00 – 17.30 часа

6 час – 17.50 – 18.20 часа

7 час – 18.35 – 19.05 часа.

4. Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 8, 9. и 12. клас се осъществява при следния дневен режим:

1 час – 07.30 – 08.10 часа;

2 час – 08.20 – 09.00 часа;

3 час – 09.20 – 10.00 часа;

4 час – 10.05 – 10.45 часа

5 час – 10.50 – 11.30 часа

6 час – 11.35 – 12.15 часа

7 час – 12.20 – 13.00 часа.

5. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за ІІ учебен срок на учебната 2020/2021 година. Същото е публикувано на електронния сайт на училището.

6. Учениците от 5., 10. и 11. клас влизат в сградата на училището от южния вход при спазване на следното разпределение на класовете по стаи:

21 стая 22 стая 38 стая 35 стая 33 стая 34 стая

 

ХІа ХІб ХІв ХІг
37 стая 21 стая 33 стая 22 стая 38 стая 34 стая 35 стая

 

7. Напомняме за задължителното носене на лични предпазни средства за лице (защитни маски) за всички ученици от 5., 10 и 11. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в други учебни помещения, както и в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) съгласно Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката.