УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

 

Във връзка със Заповед № РД 01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването за удължаване на  въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г., Ви уведомяваме за следното:

  1. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7., 8. и 12. клас;

б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5., 10.  и 11. клас;

в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6., 9. и 12. клас.

  1. През периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. за дните извън посочените по горе за съответните паралелки, учениците  от 5. до 12. клас се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационните технологии.
  1. Обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 5. до 7. клас се осъществява при следния дневен режим:

1 час – 13.30 – 14.00 часа;

2 час – 14.20 – 14.50 часа;

3 час – 15.20 – 15.50 часа;

4 час – 16.10 – 16.40 часа

5 час – 17.00 – 17.30 часа

6 час – 17.50 – 18.20 часа

7 час – 18:35 – 19.05 часа.

  1. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за ІІ учебен срок на учебната 2020/2021 година. Същото е публикувано на електронния сайт на училището.
  1. Учениците от 7., 8. и 12. клас  за периода от  4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. влизат в сградата на училището от южният вход при спазване на следното разпределение на класовете по стаи:
VІІа VІІб VІІв VІІг VІІд VІІе
37 стая 35 стая 21 стая 22 стая 33 стая 36 стая

 

VІІІа VІІІб VІІІв VІІІг ХІІа ХІІб ХІІв ХІІг
38 стая 22 стая 36 стая 34 стая 21 стая 35 стая 33 стая 37 стая
  1. Напомняме за задължителното носене на лични предпазни средства за лице  (защитни маски) за всички ученици от 5. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в други учебни помещения, както и в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) съгласно Заповед № РД09-3310/ 18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката.