Съобщение за провеждане на изпита за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 по наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

График за явяване на изпит за проверка на способностите по музика  – 23.06.2020 г. за приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 по наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование