BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Училищен ученически съвет

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
2021-2022 ГОДИНА

№ Клас  Име, презиме, фамилия
1.      V-а Паолина  Русева
.2.    V-б Никол Георгиева
3.     V-в Бриана  Костова
4.     V-г Рая а Янкова
5.     V-д Свежена  Станчева
6.     V-е Гергана  Иванова
7.     VІ-а Стефания  Иванова и Йоан Александров
8.     VІ-б Петър  Колев
9.     VІ-в Елиа Узунова
10.   VІ-г Матеа  Василева и Виктория  Иванова
11.     VІ-д Ванеса  Методиева
12.    VІ-е Селена  Попова
13.    VІІ-а Сесил  Заид и Нели  Димитрова
14.    VІІ-б Жана  Петрова
15.    VІІ-в Стела  Стоянова
16.    VІІ-г Елинор  Петрова
17.    VІІ-д Арзу  Ахмед
18.    VІІ-е Аспарух  Атанасов

 

 

19.    VІІІ-а Ивайло Георгиев
20.    VІІІ-б Данина Ганчева

21.    VІІІ-в Валентин Здравков

22.    VІІІ г Сечкин Бахри .
23.    ІХ-а Стефан Калинов

24.    ІХ-б Едуард Алтунян
25.    ІХ-в Владислава Георгиева

26.    ІХ г Симона Коларова
27.    Х-а Димитър Димитров
28.    Х-б Александра Чифлигарова

29.    Х-в  Никол Илиева

30.    Х-г Ивайло Стоев
31.    ХІ-а Деница Илкова
32.    ХІ-б Стоил Костов
33.    ХІ-в Георги Йорданов
34.    ХІІ-а Жанет Иванова
35.    ХІІ-б Илина Коцева
36.    ХІІ в Станимира Младенова
37.    ХІІ г Калина Матеева

 


Председатели на Училищния ученически съвет за учебната 2021-202 г.

 

Никол  Николова, X в клас и Ивайло  Георгиев, VII а клас

 

 

Отговорници по класове:

V клас

Никол  Георгиева, V б клас;

Павел   Арсов, V в клас

VI клас

Йоан Александров, VI а клас

Ванеса  Методиева VI д клас

VII клас

Стела   Стоянова, VII в клас

Аспарух   Атанасов, VII е клас

VIII клас

Данина  Ганчева, VIII б клас

Стефан   Димитров, VIII в клас

IX клас

Едуард Алтунян, IX б клас

X клас

Калина Койнова, X в клас

XI клас

Деница Илкова, XI а клас

XII клас

Илина Коцева, XII б клас


КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, нормативните актове на МОН, Правилника за дейността на училището, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищният ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическите съветници и класните ръководители.
4. Решенията на училищния ученически съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както и да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от V до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател/съпредседатели. Председателят/съпредседателите се избира/т на общо събрание на училищния ученически съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от V до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от Педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят/съпредседателите на УУС има/т право да присъства на заседанията на педагогическия съвет, когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на УУС или отделни ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.