BG EN
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ

Училищен ученически съвет

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
2020-2021 ГОДИНА

 

№ Клас  Име, презиме, фамилия
1.      V-а Стефания Ивайлова Иванова
……………Йоан Апостолов Александров
2.      V-б Божидара Веселинова Жечева
……………Грета Галинова Терзийска
3.      V-в Мартин Миленов Димитров
4.      V-г Симона Мирославова Йораднова
5.      V-д Ванеса Ивайлова Методиева
6.      V-е Георги Александров Георгиев
7.      VІ-а Лаура Йорданова Йорданова
8.      VІ-б Жана Цветанова Петрова
9.      VІ-в Стела Даниелова Стоянова
10.    VІ-г Елинор Николаева Петрова
11.    VІ-д Сава Стефанов Славков
12.    VІ-е Тууче Мусин Бейсим
13.    VІІ-а Милица Миленова Маркова
14.    VІІ-б Теодор
15.    VІІ-в Николай Николаев Зотев
16.    VІІ-г Данина Герова Ганчева
17.    VІІ-д Валентин Даниелов Здравков
18.    VІІ-е Божидара Ивайлова Георгиева

 

 

 

19.    VІІІ-а Стефан Пламенов Калинов
20.    VІІІ-б Едуард Александър Алтунян

21.    VІІІ-в Владислава Генадиева Георгиева

22.    VІІІ г Берна Юкселова Мехмедова
………………Симона Станиславова Коларова
23.    ІХ-а Гамзе Айдън Хасан

24.    ІХ-б Бояна Димитрова Димитрова
25.    ІХ-в Яница Димитрова Любенова

26.    ІХ г Мерин Билял Хамид
27.    Х-а Деница Ростиславова Илкова
28.    Х-б Симона Маринова Зяпкова

29.    Х-в Георги Йорданов Йорданов
……………Севги Акиф Рагуб
30.    ХІ-а Петър Ванев Иванов
……………..Агата Красимирова Крумова
……………..Жанет Миленова Иванова
31.    ХІ-б Илина Илиева Коцева
32.    ХІ-в Станимира Росенова Младенова
33.    ХІ-г Беркай Берхан Насъф
34.    ХІІ-а Чани Ивайлова Апостолова
35.    ХІІ-б Траяна Калоянова Василева
36.    ХІІ в Жулиян Жулиянов Желязков
37.    ХІІ г  Раиме Реджебова Мустафова

 

 

 

Председатели на Училищния ученически съвет за учебната 2020-2021 г.

 

Петър Ванев и Агата Крумова ХI а клас – съпредседатели

 

Отговорници по класове:

 

  1. клас

Ванеса Ивайлова Методиева

Йоан Апостолов Александров

  1. клас

Стела Даниелова Стоянова

Сава Стефанов Славков

  1. клас

Данина Герова Ганчева

Милица Миленова Маркова

  1. клас

Стефан Пламенов Калинов

Едуард Александър Алтунян

  1. клас

Яница Димитрова Любенова

  1. клас

Деница Ростиславова Илкова

  1. клас

Илина Илиева Коцева

  1. клас

Чани Ивайлова Апостолова


КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, нормативните актове на МОН, Правилника за дейността на училището, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищният ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическите съветници и класните ръководители.
4. Решенията на училищния ученически съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както и да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от V до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател/съпредседатели. Председателят/съпредседателите се избира/т на общо събрание на училищния ученически съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от V до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от Педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят/съпредседателите на УУС има/т право да присъства на заседанията на педагогическия съвет, когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на УУС или отделни ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.