Запазен знак на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
Надпис, част от логото на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница на сайта
BG EN
Лого на ОУ Сава Доброплодни. При клик, връзката води до началната страница.
Logotype of Sava Dobroplodni School. When clicked it will redirect you to the home page.
BG EN
ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НОВИНИ КОНТАКТИ
Cambridge – Оторизиран подготвителен център
Прием и преместване на ученици в Сава Доброплодни
Линк към апликацията Електронен Дневник
Новини
Виртуална разходка на училището.

Училищен ученически съвет

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
2022-2023 ГОДИНА

№ Клас  Име, презиме, фамилия
V-а Даная Галинова Станчева; Пресиан Стоилов Стоев
V-б Анабел Хайк Солакян; Александър Петров Петров
V-в Мерт Шабанов Рамаданов; Мила Тодорова Янкулова
V-г Мария Галинова Неделчева; Лора Лазарова Богданова
V-д Божидар Диянов Тодоров
V-е Вероника Пламенова Владимирова; Теодор Георгиев Георгиев
VІ -а Паолина Пламенова Русева
VІ -б Стефан Петров Димитров
VІ -в Димитър Дианов Камбуров
VІ -г Рая Димитрова Янкова
VІ -д Свежена Светославова Станчева
VІ -е Гергана Венциславова Иванова
VІІ-а Стефания Ивайлова Иванова
VІІ-б Ралица Калоянова Вълкова
VІІ-в Беркай Юрджанов Ерджанов; Мартин Миленов Димитров
VІІ-г Матеа Драгомирова Василева
VІІ-д Ванеса Ивайлова Методиева
VІІ-е Георги Александров Георгиев; Селена Каменова Попова

 

 

VIII – a Стела Даниелова Стоянова
VIII – б Мария Пресиянова Чапликова
VIII – в Вероника Станиславова Браилска
VIII-г Аспарух Аспарухов Атанасов
ІХ -а Ивайло Георгиев Валентинов
ІХ -б Данина Герова Ганчева
ІХ -в Стефан Радостинов Димитров
ІХ -г Сечкин Бахри Сали
Х -а Гергана Ивайлова Апостолова
Х -б Едуард Александър Алтунян
Х -в Владислава Генадиева Георгиева
Х -г Рая Николаева Стоянова
ХІ -а Димитър Величков Димитров
ХІ -б Александра Свиленова Чифлигарова
ХІ -в Никол Илиева Николова, Калина Ивайлова Койнова
ХІ -г Ана Петкова; Ивайло Стоев
ХІІ -а Деница Ростиславова Илкова
ХІІ -б Стоил Юлианов Костов
ХІІ -в Георги Йорданов Йорданов

 


Председатели на Училищния ученически съвет за учебната 2022-2023 г.

 

Ивайло Георгиев Валентинов – IX а клас

Никол Илиева Николова – XI в клас

 

 

Отговорници по класове:

V клас

Александър Петров – V б клас

Есра Рамаданова – V в клас

VI клас

Павел Арсов – VI в клас

Свежена Станчева – VI д клас

VII клас

Петър Колев  – VІІ а клас

Матеа Василева – VІІ г клас

VIII клас

Стела Стоянова – VIII  а клас

IX клас

Стефан Димитров – ІХ в клас

X клас

Едуард Александър Алтунян – X б клас

XI клас

Димитър Димитров –  ХІ а клас

Никол Илиева Николова – ХІ в клас

XII клас

Деница Илкова – ХІІ а клас

 

 


КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, нормативните актове на МОН, Правилника за дейността на училището, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищният ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическите съветници и класните ръководители.
4. Решенията на училищния ученически съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както и да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от V до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател/съпредседатели. Председателят/съпредседателите се избира/т на общо събрание на училищния ученически съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите “за” от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от V до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от Педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят/съпредседателите на УУС има/т право да присъства на заседанията на педагогическия съвет, когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на УУС или отделни ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.