ЗА УЧИЛИЩЕТО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ДОКУМЕНТИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НОВИНИ КОНТАКТИ

Училищен ученически съвет

СПИСЪК НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
2019-2020 ГОДИНА

 

№ Клас Име, презиме, фамилия
1. V-а Цветелина Емилова Димова
2. V-б Жана Цветанова Петрова
3. V-в Стела Даниелова Стоянова
4. V-г Михаела Миткова Василева
5. V-д Магдалена Станчева Станчева
6. V-е Александър Станиславов Браилски
7. VІ-а Ема Мариянова Великова
8. VІ-б Теодор Лъчезаров Тодоров
9. VІ-в Елена Ивайлова Стоянова
10. VІ-г Данина Герова Ганчева
11. VІ-д Йоана Емилова Янева
12. VІ-e Иван Игоров Славчев
13. VІІ-а Стефан Пламенов Калинов,                                                             Виктория Савкова Радушева
14. VІІ-б Цвета Красимирова Стоянова
15. VІІ-в Християн Христов Николов,                                                           Александър Атанасов Атанасов
16. VІІ-г Дилек Мустафа Чуфадар
17. VІІ-д Сияна Димитрова Димитрова
18. VІІ-е Ан-Мари Левент Мехмед

 

 

 

19. VІІІ-а Александра Антонова Маринова
20. VІІІ-б Бояна Димитрова Димитрова
21. VІІІ-в Габриела Стоянова Димитрова,                                                      Виктория Яворова Ивова
22. VІІІ-г Мерин Билял Хамид
23. ІХ-а Деница Ростиславова Илкова
24. ІХ-б Гергана Георгиева Георгиева,                                                         Стоил Юлианов Костов
25. ІХ-в Георги Йорданов Йорданов
26. Х-а Жанет Миленова Иванова
27. Х-б Алекс Бончев Илиев,                                                                          Салимехмед Мехмед Ниязи
28. Х-в Станимира Росенова Младенова
29. Х-г Беркай Берхан Насъф
30. ХІ-а Симона Иванова Петрова
31. ХІ-б Траяна Калоянова Василева,                                                           Петя Йорданова Стоянова
32. ХІ-в Тима Милославова Стоянова
33. ХІ-г Райме Реджебова Мустафова,                                                         Мартин Венциславов Георгиев
34. ХІІ-а София Миленова Цанкова
35. ХІІ-б Илиян Ивайлов Илиев
36. ХІІ в Ипек Шенол Изедин
37. ХІІ г Иванета Иванова Иванова

 

 

 

Председатели на Училищния ученически съвет за учебната 2019-2020 г.

 

Петър Ванев и Агата Крумова Х а клас – съпредседатели

 

Отговорници по класове:

 

V клас- Михаела Василева V в клас, Цветелина Димова V а клас
VІ клас – Ема Великова VІ а клас
VІІ клас – Стефан Калинов VІІ а клас
VІІІ клас- Александра Маринова VІІІ а клас
ІХ клас – Георги Йорданов ІХ в клас
Х клас – Станимира младенова Х в клас
ХІ клас – Симона Петрова ХІ а клас
ХІІ клас – Ипек Изедин ХІІ в клас


КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 

1. Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.
2. Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, нормативните актове на МОН, Правилника за дейността на училището, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
3. Училищният ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическите съветници и класните ръководители.
4. Решенията на училищния ученически съвет имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.
5. Всеки ученик има право да внесе предложение за определени инициативи или конкретни мероприятия, независимо дали е член на УУС, както и да поиска подкрепа за предложени идеи.
6. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране.
7. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ
1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.УУС включва всички отговорници на паралелките от V до XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател/съпредседатели. Председателят/съпредседателите се избира/т на общо събрание на училищния ученически съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от V до XІІ клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет.
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от Педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят/съпредседателите на УУС има/т право да присъства на заседанията на педагогическия съвет, когато се разглеждат въпроси, свързани с дейността на УУС или отделни ученици.
6. Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.