СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен предоставя отлична възможност на своите ученици да подобрят чуждоезиковите си умения и да получат ценен опит и знания чрез участието в международни проекти.  Училището за пореден път е бенефициент по проект по програма Еразъм+. Одобреното проектно предложение е по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование” (KA121-SCH).

До 31.08.2025  ще бъдат реализирани дейности по следните приоритетни направления:

  1. Формиране на уменията за създаване и системно използване на електронни, интерактивни, урочни дейности;
  2. Ефикасно използване на ресурсите на СТЕМ центъра;
  3. Създаване на международни партньорства и принос към Европейското образователно пространство;
  4. Формиране на уменията за създаване и системно използване на урочни и проектно-базирани, обучителни дейности, развиващи уменията на XXI век.

Предвижда се участие на учители в структурирани курсове на тема: „Ролята на дигиталните разкази и филми в процеса на обучение“, „СТЕМ обучение чрез химични експерименти и забавни игри, „Роботиката в СТЕМ обучението“, „Коучинг в класната стая“, „Ефективна комуникация“, „Социални умения в ерата на многообразието“, „Обучение чрез Арт терапия“.

В проекта е заложено 10 ученици от гимназиален етап да посетят учебен център и/или училище, където да имат възможност да участват в занятия свързани със СТЕМ обучението и активното гражданство в Европа.