УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

         Във връзка с изпълнение на заповед № РД 01-718/ 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 01-677/ 25.11.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов – министър на здравеопазването, относно удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви напомняме, че от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията на деца в детски градини и детски ясли, както и присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.
          Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед №РД09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от 5 до 12 клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при утвърденото седмично разписание на учебните часове за І учебен срок и следния дневен режим за учениците от 5 до 7 клас:
1. час: 08:30 – 09:00
2. час: 09:10 – 09:40
3. час: 09:50 – 10:20
4. час: 10:30 – 11:00
5. час:11:10 – 11:40
6. час: 11:50 – 12:20
7. час: 12:30 – 13:00
        Продължителността на дистанционния учебен час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда е в съответствие с изискванията на чл. 7, ал. 6, т.3 от   Наредба № 10 от  01.09.2016 г. – четирдесет минути за учениците от 8 до 12 клас   и се   провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за І учебен срок на учебната 2020/2021 година.
         Съгласно Чл. 61а. от Наредбата за приобщаващото образование в случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61. В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.